Algemene voorwaarden Studio reportages en locatieshoots

(per 16 September 2016, Hoensbroek)

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912

Opdracht: De dienst of product dat door de fotograaf geleverd gaat worden.
Opdrachtgever: de gene die een fotosessie boekt en de algemene voorwaarden accepteert.
Wederpartij: De opdrachtgever
Fotografisch werk: Foto’s/USB’s/Fotoproducten

Partijen.

De in deze voorwaarden genoemde partijen worden omschreven als: klant/Opdrachtgever en Fotostudio DARI (fotograaf).

1.Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij de fotograaf.

1.1.Je koopt alleen de foto’s niet de rechten.

1.2. Fotostudio DARI behoud zich het recht om de fotografische werken te gebruiken op internet, social media, promotie doeleinden, beursmateriaal, tijdschriftartikelen, portfolio, in drukwerk enz, tenzij anders overeengekomen.

1.3. Wilt de opdrachtgever niet dat zijn fotografische werken gebruikt worden op internet of social media dan moet hij dat aangeven bij het aangaan van de opdracht.

1.4. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring/familie/eigen social media, tenzij anders overeengekomen met Fotostudio DARI.

1.5. Opdrachtgever is niet gerechtigd de fotografische werken te gebruiken of te verhandelen voor commerciële doeleinden buiten de huiselijke kring. Dit mag alleen met schriftelijke toestemming van Fotostudio DARI.

1.6 Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

1.7 De fotografische werken mogen niet zonder toestemming door opdrachtgever of derden bewerkt of bijgesneden worden.

1.8 Elk gebruik van de fotografische werken van de fotograaf dat niet is overeengekomen, word beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. In dit geval heeft Fotostudio DARI het recht om dit in rekening te brengen.

1.9 Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

1.10 Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie. Bijv. het mee doen aan foto wedstrijden, etc.

1.11 Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

1.12 Fotograaf zal tijdens het bekijken van de foto’s de opdrachtgever een formulier laten ondertekenen voor toestemming mbt de eerder genoemde punten.

2. Internet en social media

2.1. Fotografische werken die op internet of social media gebruikt worden door de wederpartij moeten voorzien zijn van logo of naamsvermelding. Kopiëren van de foto’s is niet toegestaan!

2.2. Fotografische werken op Facebook mogen alleen gedeeld worden, je mag jezelf ook in de foto’s taggen. Kopiëren van de foto’s is niet toegestaan!

3. Cadeaubonnen

3.1. Fotograaf bied enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.

3.2. Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.

4. Levering fotografische werken

4.1. Na de fotosessie wordt er een afspraak in de studio gemaakt om de fotoreportage te bekijken. Deze afspraak vind binnen maximaal 3 weken na de fotosessie plaats. In het geval van een newbornshoot, cakesmash of locatieshoot is het mogelijk om de foto’s binnen de levertijd via WeTransfer te ontvangen en op deze manier eventuele nabestellingen door te geven.

4.2. De digitale fotografische werken worden afgeleverd via WeTransfer of op een USB in verkleinde resolutie waarmee de opdrachtgever de fotografische werken tot een maximale afmeting van 20x30cm kan laten afdrukken.

4.3. Opdrachtgever heeft het recht de fotografische werken af te laten drukken door een door hem gekozen bedrijf, tot een maximale afmeting van 20×30 cm. Voor grotere afdrukken vervallen de rechten en is de opdrachtgever verplicht deze af te laten drukken bij Fotostudio DARI.

4.4. Fotografische werken en/of producten kunnen in de studio worden opgehaald of met de post verzonden worden. (Dit laatste is op risico en kosten van de klant)

4.5 Na aflevering van de opdracht aan de klant controleert de klant of alle gemaakte afspraken met Fotostudio DARI zijn nagekomen.

4.6 Fotografisch werk wordt bij aflevering samen nagekeken op schade of andere onvolkomenheden. Achteraf reclameren op schade of onvolkomenheden is niet mogelijk. Producten kunnen dan niet meer worden geretourneerd, noch zal er enige teruggave van geld plaatsvinden.

4.7 Gezien de gepersonaliseerde aard van fotografische werken en producten (zoals foto’s, foto’s op aluminium, canvas, hout, glas etc) kunnen deze niet geretourneerd worden, noch zal er enige teruggave van geld plaatsvinden bij eventuele ontevredenheid en/of schade.

4.8 De uiteindelijke reportage wordt door de fotograaf zorgvuldig samengesteld, op basis van eigen technisch en creatief inzicht, waarbij de reportage een zo volledige mogelijke weerspiegeling vormt van de fotoshoot op de uren dat de fotograaf aanwezig is geweest. De geselecteerde foto’s worden stuk voor stuk nabewerkt, wat wil zeggen dat ze worden gecontroleerd op scherpte, uitsnede, kleur en contrast en eventuele onregelmatigheden.

4.9 Fotograaf zal nadrukkelijk geen nabewerking toepassen op bestaande elementen, zoals het verwijderen van littekens, moedervlekken of andere blijvende kenmerken van de geportretteerden, tenzij anders overeengekomen. Tevens zal Fotostudio DARI geen extreme nabewerking toepassen, zoals het wijzigen van lichaamsproporties.

5.0 Fotograaf levert nimmer bronbestanden of onbewerkte (RAW)bestanden.

5. Fotograaf

5.1 De fotograaf zal naar beste kunnen, met professionele apparatuur en reserveapparatuur, de reportage van opdrachtgever verzorgen. Indien de fotograaf een voortzetting van een fotoreportage niet verantwoord of veilig acht, behoud deze zich het recht om een afspraak te verzetten.

5.2 Indien de opdrachtgever een fotoreportage onder alle omstandigheden wil laten voortzetten, is de fotograaf op geen enkele wijze aansprakelijk.

5.3 Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Fotostudio DARI is niet aansprakelijk voor diefstal of schade van persoonlijke eigendommen tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers. Indien er schade aan eigendommen van Fotostudio DARI toegebracht word door opdrachtgever of metgezellen, behoud Fotostudio DARI zich het recht dit bij de opdrachtgever te verhalen. In geval van diefstal van eigendommen van Fotostudio DARI zullen wij ten alle tijden aangifte doen bij politie.

6.2 Fotograaf is in geval van een locatieshoot niet aansprakelijk voor enige schade of ontbrekende foto’s wanneer blijkt dat op een locatie niet gefotografeerd mag worden.

7.Betalingen

7.1 Betaling vind plaats na de fotosessie. Dit zal contant of via bankoverschrijving geschieden.

7.2 Bij het reserveren van een newbornshoot, cakesmash of locatieshoot rekenen wij een aanbetaling van 25% van het totaalbedrag. Deze kan contant of per factuur worden voldaan.

7.3 Opdrachtgever dient het volledige bedrag van een reportage te voldoen voor bestelling en levering van fotografische werken. Zolang de klant niet heeft betaald is Fotostudio DARI geheel eigenaar van alle leveringen en kan de klant hier geen aanspraak op maken.

7.4 Bij combipakketten betaal je na de eerste fotosessie het totale bedrag van de opdracht.

8. Annuleren

8.1 Annuleren van de fotosessie dient tijdig te gebeuren. Bij het annuleren binnen 24 uur voor aanvang van de shoot brengt Fotostudio DARI het volledige overeengekomen bedrag in rekening. Dit geld ook voor het niet nakomen van de afspraak. (Tenzij er gegronde redenen voor zijn bijvoorbeeld ziekte, opnamen in ziekenhuis en of overlijden).

8.2 Mocht de fotograaf onverhoopt ziek worden, dan zal deze contact met u opnemen om een nieuwe afspraak te maken.

8.3 Mocht de situatie zich voordoen dat een fotoreportage door toedoen van Fotostudio DARI niet verplaatst kan worden, volgt een retournering van de aanbetaling.

9. Klachten

9.1 Klachten over de uitvoering van de opdracht en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen tien dagen na oplevering schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen tien dagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan fotograaf.

9.2 Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.

9.3 Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

9.4 Fotostudio DARI zal naar beste eer en geweten proberen de klacht tot een goed einde te brengen.

10. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

10.1 De fotograaf houd zich het recht voor de voorwaarden te wijzigen en of aan te vullen indien hij/zij dit nodig acht.

11. Overige bepalingen

11.1 Indien een bepaling uit de overeenkomst en of de algemene voorwaarden vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de andere bepalingen in de overeenkomst in stand.

11.2 Op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en Fotostudio

DARI is Nederlands Recht van toepassing.

12. Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle
offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Menu